Autoriseret psykolog
Mirjam Capelle


Terapi med unge

Der stilles meget store forventninger til unge i dag. Unge oplever et stigende pres i forhold til at skulle træffe afgørende valg på et tidligt tidspunkt i deres liv, da deres præstationer her-og-nu kan få stor indflydelse på deres fremtidige løbebane. At klare sig fagligt godt i ungdomsårene danner grundlag for at kunne vælge nogenlunde frit senere i livet. Udover at skulle klare sig godt på det faglige, stilles der store krav til unge om at fungere godt socialt. De skal kunne begå sig i gruppesammenhænge, være sociale, tilpassede og indfølende, samtidig med at de skal kunne forholde sig selvstændigt, have meninger, kunne manifestere sig og forholde sig refleksivt til komplekse problemstillinger.

Derudover bombarderes unge med måder at se ud på, og sammen med omverdenens forventninger til unge om at være åbne, nysgerrige, lærevillige og selvstændige kan det samlet set opleves som et uoverstigeligt pres. Mange unge er opmærksomme på forventningspresset, dog uden at kunne indfri det. De bliver bekymrede over, om de er gode nok og om de kan leve op til de krav, som omverdenen stiller, og tager på den måde kravene og forventningerne til sig som forventninger og krav, de stiller til sig selv.

Alt i alt er det meget for unge at skulle balancere i, og de unge, der kommer ud af balance bliver sårbare. Ikke mindst fordi udvikling og fremtid i højere grad i dag er blevet den enkeltes ansvar. Så når det ikke lykkes at leve op til omverdenens forventninger, synes de unge ofte, at det er deres egen skyld, og det bliver et privat og skamfuldt anliggende, som for nogle løses ved at trække sig fra omverdenen og isolere sig eller ved kun at tage kontakt, når det går godt.

I terapi som ung

Netop ungdomsårene er en tid, hvor det indre liv er til refleksion og undersøgelse i en søgen efter et ståsted i tilværelsen. De temaer som optræder i ungdomsfasen er:

  • at den unge begynder at se sig selv udefra.
  • at den unge gennemgår væsentlige kropslige forandringer, som påvirker identiteten
  • at den unge er i gang med at udvikle en voksen seksualitet
  • at den unge er kritisk over for andre (forældre, venner, lærere), som et led i løsrivelse og øget selvstændighed

De ændringer betyder, at unge på nogle måder er mere sårbare end både børn og voksne. Denne sårbarhed er ikke en hindring for terapi, tværtimod kan udviklingen i ungdomsårene ofte være meget motiverende for terapi. Som udgangspunkt vil terapeutiske forløb med unge ofte være rettet mod at arbejde med én eller flere afgrænsede problemstillinger med vægt på her-og-nu og med et fremadrettet perspektiv. Blandt andet vil terapeuten støtte den unges udvidelse af sit kendskab til den verden, som han/hun er på vej mod en øget selvstændig funktion i. I løbet af terapien kan det også være relevant at inddrage tidligere oplevelser og erfaringer, som den unge har gjort. Det afhænger dog dels af problemernes art, dels af hvordan den unge selv er mest motiveret for at arbejde.

Den unge vil som regel blive tilbudt at komme til en indledende samtale sammen med sine forældre, hvor vanskelighederne tales igennem. Hvis det skønnes relevant, at den unge skal starte i et terapeutisk forløb, aftales det, hvor ofte den unge skal komme og gennem hvor lang tid. I nogle tilfælde vil den unges forældre ca. hver tredie måned indkaldes til en samtale, hvor de informeres om den unges udvikling i terapien, og hvor de samtidig får lejlighed til at fortælle om udviklingen hjemme, i skolen mv.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte mig.Medlem af Dansk Psykolog Forening